Get Adobe Flash player

Regulacje prawne

Organem prowadzącym placówkę jest Zarząd Powiatu w Starogardzie Gdańskim.

Dom działa na podstawie Statutu.

Statut określa nazwę jednostki organizacyjnej, siedzibę, typ domu, organizacje i zasady działania, zakres i poziom świadczonych usług oraz prawa i obowiązki mieszkańca.

Kierowaniem do DPS zajmuą się ośrodki pomocy społecznej zgodne z miejscem zamieszkania kandydata.

Pobyt w domu jest odpłatny. Tryb, zasady kierowania i umieszczania oraz ustalania odpłatności określone są odrębnymi przepisami /podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r./Dz.U. Nr 64 poz.593/.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę swoim mieszkańcom, świadcząc usługi określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U. Nr 44 z dn. 12.05.1997 r. poz. 277)

Każdy mieszkaniec ma prawo do urlopu u najbliższej rodziny. Warunki i zasady urlopowania określa Regulamin Wewnętrzny Domu.